Algemene voorwaarden

Overeenkomst tussen gebruiker en Golf in Flanders

De Golf in Flanders website bestaat uit verschillende webpagina's die worden aangedreven door Golf in Flanders, een project van de Vlaamse Vereniging voor Golf.De Golf in Flanders website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Uw gebruik van de Golf in Flanders website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen en wijzigen.

Verandering van deze algemene voorwaarden

Golf in Flanders behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Golf in Flanders website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Golf in Flanders website.

Links naar websites beheerd door derden

De Golf in Flanders website bevat heel wat links naar andere websites ("gelinkte sites"). De gelinkte sites zijn niet onder de controle van Golf in Flanders en Golf in Flanders is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site.

Golf in Flanders is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. Golf in Flanders verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Golf in Flanders van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde aan het gebruik van de Golf in Flanders website garandeert u Golf in Flanders dat u de Golf in Flanders website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Golf in Flanders website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan Golf in Flanders. U mag op geen enkele wijze via de Golf in Flanders website materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt door de Golf in Flanders website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. Golf in Flanders en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de Golf in Flanders website. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die ontvangen worden via de Golf in Flanders website voor het nemen van beslissingen van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies.

Golf in Flanders en haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, en de nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de Golf in Flanders website, voor welke toepassing dan ook. Golf in Vlaanderen ondersteunt entertainment projecten online casino ab 5 euro einzahlung, maar verstrekt geen informatie aan dienstverleners. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens geleverd 'in de huidige staat' en zonder enige vorm van garantie.

Golf in Flanders en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn Golf in Flanders en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzonder schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik op gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houdend met, het gebruik van de Golf in Flanders website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de Golf in Flanders website of daarmee samenhangende diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de Golf in Flanders website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de Golf in Flanders website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Golf in Flanders van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enig gedeelte van de Golf in Flanders website, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de Golf in Flanders website te staken.

Beëindiging/beperking toegang

Golf in Flanders behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Golf in Flanders website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Kennisgeving inzake auteurs- en merkenrecht

De inhoud van de Golf in Flanders website is van Golf in Flanders en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis. Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.

Terug naar boven